0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

Hợp Luật là công ty dịch vụ chuyên hỗ trợ quý khách hàng tiến hành làm thủ tục giải thể năm 2017 với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất, chúng tôi cam kết khách hàng không gặp phải vướng mắc sau khi hoàn tất các thủ tục về giải thể công ty.

Thời Gian: 07 ngày

Giá: Vui lòng liên hệ

**** Nội dung Hợp Luật hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục giải thể từ năm 2017:

** Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần

** Tư vấn thủ tục giải thể công ty hợp danh

Tuy nhiên, để hiểu được giải thể doanh nghiệp là như thế nào? Cách thức thực hiện ra sao? Hợp Luật xin thông tin đến Quý khách hàng thông tin cơ bản như sau:

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp (Như tài sản, thuế, giấy tờ pháp lý..). Hợp Luật cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp với trình tự như sau: 

I. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi giải thể công ty:

- Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty.

- Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH  /Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể công ty

- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể

- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.

- Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể ( 03 số báo liên tiếp )

- Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

II. Hồ sơ giải thể của công ty bao gồm. 

1. Hồ sơ giải thể DNTN:

Bước 1: Công bố thông tin giải thể:

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

c. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

d. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Bước 2: Đăng ký giải thể:

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

c. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

d. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có) (mẫu tham khảo);

e. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

f. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

g. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

h. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

i. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

2. Hồ sơ giải thể Cty TNHH Một thành viên

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

c. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

d. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Bước 2: Đăng ký giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

c. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

d. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

e. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

f. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

g. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

h. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

i. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

3. Hồ sơ giải thể Cty TNHH Hai thành viên trở lên

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

c. Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

d. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

e. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Bước 2: Đăng ký giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

c. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

d. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

e. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

f. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

g. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

h. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

i. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

4. Hồ sơ giải thể Cty Cổ phần

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

c. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

d. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

e. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Bước 2: Đăng ký giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

c. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

d. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

e. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

f. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

g. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

h. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

i. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

5. Hồ sơ giải thể Công ty Hợp Danh

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

c. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

d. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

e. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Bước 2: Đăng ký giải thể

a. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

b. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

c. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

d. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

e. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

f. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

g. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

h. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

i. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).