0942 391 917 - 0964 79 97 79

TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP

LUẬT SỐ: 58/2014/QH13, LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

LUẬT SỐ: 10/2012/QH13 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

THÔNG TƯ SỐ: 20/2016/TT-BTC VỀ VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THU VÀ CHI BHXH, BHYT, BHTN

Thông tư này hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.