0942 391 917 - 0964 79 97 79

Biểu mẫu doanh nghiệp-đầu tư

TỔNG HỢP CÁC BIỂM MẪU ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TỪ NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2016 THEO THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ban hành ngày 18/11/2015 đã thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký đầu tư tại Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN được ban hành trước đó không lâu.

TỔNG HỢP BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CÔNG TY TỪ 15/01/2016 THEO THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT

Biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 15/01/2016 thay thế các biểu mẫu trước đó theo công văn 4211/BKHĐT-ĐKDN

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều lệ này là mẫu tham khảo, doanh nghiệp căn cứ hoạt động kinh doanh để tự sửa đổi bổ sung cho phù hợp Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điều lệ tham khảo cho công ty, tùy theo tình hình thực tế, công ty có thể sửa đổi các điều khoản trong bản điều lệ này cho phù hợp

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Điều lệ tham khảo, tùy thuộc tình hình kinh doanh cụ thể của công ty mà chủ sở hữu có quyền sửa đổi các nội dung trong bản điều lệ này cho phù hợp