0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ Thay Đổi Giấy Phép

Sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.


Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác tỉnh thành

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm doanh nghiệp dùng để đăng ký thành lập cũng như hoạt động. Nó quyết định cơ quan quản lý doanh nghiệp, quản lý thuế,.... Việc doanh nghiệp chuyển trụ sở diễn ra khá nhiều do có sự thay đổi nơi làm việc hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh,... Khi chuyển trụ sở thường kéo theo nhiều thủ tục khá rắc rối.


Hiệu đính thông tin doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ hiệu đính tới phòng đăng kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận


Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì người quản lý doanh nghiệp bao gồm người quản lý trong công ty và doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty


Thủ tục thay đổi nội dung GPKD hoạt động CN, VPDD, Địa điểm KD

Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện


Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp, được ghi tên trong sổ cổ đông và trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động, số lượng cổ đông của công ty có thể thay đổi do chuyển nhượng cổ phần hoặc góp thêm vốn góp. Cổ đông phổ thông của công ty cổ phần là những cổ đông góp vốn, nhận chuyển nhượng sau khi doanh nghiệp đã thành lập và không có tên trong Điều lệ công ty, nên được pháp luật quy định về quyền lợi cũng như trách nhiệm tương đối khác biệt


Thủ tục đăng ký thay đổi vốn đầu tư cho doanh nghiệp

Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là phần vốn bao gồm: vốn nhà đầu tư cam kết góp (tức vốn điều lệ) và vốn huy động khác của công ty được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty. Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bằng hoặc cao hơn vốn điều lệ mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp của bạn cần thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh mà chưa biết thực hiện như thế nào? và bạn cần tư vẫn hỗ trợ bạn làm thủ tục này một cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất? Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là sự chuyển mình của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực ngành nghề mang lại nhiều lợi nhuận và phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp hơn là duy trì những ngành nghề kém kinh tế.


Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty Cổ phần

Thủ tục thay đổi Giám đốc, Tổng giám đốc, thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị với loại hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH được gọi chung là thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.