0942 391 917 - 0964 79 97 79

Biểu mẫu kế toán-thuế-hóa đơn

THÔNG BÁO MẤT CHÁY HỎNG HOÁ ĐƠN

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

MẪU BẢNG KÊ HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN 01/TNDN

Hàng hóa mua vào dưới 200.000 đồng, hàng hóa hộ kinh doanh cá thể, cá đơn cung ứng dịch vụ, cung cấp hàng hóa không có hóa đơn thì doanh nghiệp lập bảng kê 01/TNDN Kèm thông tư 78/2014/TT- BTC để tính vào chi phí

MẪU BIÊN BẢN THU HỒI CÁC LIÊN CỦA HÓA ĐƠN ÁP DỤNG KHI VIẾT SAI HÓA ĐƠN ĐÃ XÉ KHỎI CUỐN CHƯA KÊ KHAI

Mẫu này là mẫu tham khảo, tùy tình hình cụ thể doanh nghiệp có thể điều chỉnh mẫu cho phù hợp