0942 391 917 - 0964 79 97 79

Dịch Vụ

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán là một hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chừng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế, dịch vụ kế toán và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Thời Gian: Từ 20 ngày làm việc

Giá: Từ 2.000.000 VNĐ

Khi nào thì bạn nên sử dụng dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán :

 • Chưa an tâm hệ thống kế toán hiện tại và muốn hoàn thiện lại hệ thống kế toán
 • Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, quyết toán do đó quý công ty cần thuê bên thứ 3 kiểm tra, hoàn thiện lại hệ thống, sổ sách kế toán nhằm hạn chế số tiền thuế truy thu

Công ty Hợp Luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc dưới đây:

 • Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.
 • Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán.
 • Kiểm tra việc hạnh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng.
 • Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp.
 • Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định.
 • Tư vấn điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Thiết kế lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.
 • Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.
 • Chuẩn bị toàn bộ những hồ sơ giấy tờ còn thiếu.
 • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.