0942 391 917 - 0964 79 97 79

Văn bản pháp luật quản lý thuế

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN THUẾ CÒN HIỆU LỰC

Có rất nhiều văn bản thuế tuy nhiên văn bản nào còn hiệu lực, văn bản nào đã được sửa đổi, bổ sung và thông tư, nghị định nào thay đổi, đang là vấn đề của nhiều doanh nghiệp trong việc cập nhật và áp dụng vào hoạt động kinh doanh của mình. Hợp Luật xin tổng hợp danh sách các văn bản còn hiệu lực đến thời điểm hiện nay như sau:

LUẬT SỐ: 106/2016/QH13 VÀ CÁC ĐIỂM MỚI SỬA ĐỔI VỀ THUẾ

Tiền chậm nộp chỉ còn 0.03%/ngày và doanh nghiệp không được hoàn thuế GTGT đầu vào khi dư thuế GTGT trong vòng 12 tháng/4 quý, áp dụng kể từ ngày 01/07/2016

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 129/2013/NĐ-CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH THUẾ

Vi phạm hành chính về thuế bao gồm vi phạm quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi là Luật quản lý thuế) đối với: Các loại thuế; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Nghị định này không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí, hóa đơn và vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế khác với Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

THÔNG TƯ SỐ: 166/2013/TT-BTC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Thông tư này quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

CÔNG VĂN SỐ: 5593/TCT-KK V/V THỜI HẠN TIẾP NHẬN MẪU 06/GTGT ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2016

Tổng cục thuế đã phải gia hạn Mẫu 06/GTGT tới 30/1/2016 do nhiều doanh nghiệp không nắm được quy định liên quan đến thời hạn nộp mẫu 06/GTGT để tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

THÔNG TƯ HỢP NHẤT SỐ: 02/VBHN-BTC VỀ GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2015

Văn bản này được ban hành ngày 05 tháng 02 năm 2015, hợp nhất các Thông tư số 180/2010/TT-BTC, 35/2013/TT-BTC

NGHỊ ĐỊNH HỢP NHẤT SỐ: 11/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015

Văn bản hợp nhất này được ban hành ngày 26/5/2015 hợp nhất các nghị định: 83/2013/NĐ-CP, 91/2014/NĐ-CP, 08/2015/NĐ-CP, 12/2015/NĐ-CP

LUẬT HỢP NHẤT SỐ: 09/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012

Luật này ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012 hợp nhất luật quản lý thuế số: 78/2006/QH11 và luật số: 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế.