0942 391 917 - 0964 79 97 79

Văn bản pháp luật thuế GTGT

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 13/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

LUẬT SỐ: 05/VBHN-VPQH HỢP NHÂT LUẬT THUẾ GTGT NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2013

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

THÔNG TƯ SỐ:151/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2014

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

THÔNG TƯ SỐ: 26/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Văn bản này áp dụng từ năm 2015 sửa đổi nhiều nội dung và ban hành 1 số biểu mẫu về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THUẾ GTGT, TNDN, TNCN, HÓA ĐƠN, QUẢN LÝ THUẾ

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 01/09/2014, trong lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính của chính phủ.

THÔNG TƯ HỢP NHẤT SỐ: 16/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ GTGT

Văn bản hợp nhất này hợp nhất 6 thông tư về thuế GTGT bao gồm: thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tư 119/2013/TT-BTC, thông tư 151/2014/TT-BTC, thông tư 26/2015/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ: 219/2013/TT-BTC VỀ THUẾ GTGT

Văn bản có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi. Văn bản này đã được sửa đổi 1 số nội dung tại nhiều thông tư cuối năm 2014 và năm 2015.