0942 391 917 - 0964 79 97 79

Văn bản pháp luật thuế TNCN

VBHN SỐ: 05/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ TNCN ĐẾN NGÀY 14/03/2016

Văn bản này hợp nhất các thông tư sau: Thông tư số 111/2013/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC Thông tư số 151/2014/TT-BTC Thông tư số 92/2015/TT-BTC

CÔNG VĂN SỐ: 727/TCT-CS VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN TIỀN LƯƠNG CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV NGÀY 3 THÁNG 03 NĂM 2015

Công văn Số: 727/TCT-CS về Chính sách thuế TNCN ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Đà Nẵng quy định: Khoản Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được tính vào chi phí được trừ

CÔNG VĂN SỐ: 801/TCT- TNCN V/V HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2015 VÀ CẤP MST NPT NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2016

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

NGHỊ ĐỊNH HỢP NHẤT SỐ: 14/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

LUẬT SỐ: 15/VBHN-VPQH HỢP NHẤT CÁC LUẬT VỀ THUẾ TNCN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2014

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

THÔNG TƯ SỐ: 92/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 30/07/2015. Các biểu mẫu TNCN mới hướng dẫn tại thông tư này áp dụng từ năm 2016 do trong năm 2015 phần mềm hỗ trợ chưa cập nhật kịp thời các biểu mẫu mới

THÔNG TƯ HỢP NHẤT SỐ: 04/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ TNCN

Văn bản hợp nhất được ban hành ngày 05/02/2015, hợp nhất các thông tư về thuế TNCN: 111/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/TT-BTC. tính đến hết năm 2015, khi nghiên cứu về thuế TNCN cần xem thêm thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 30/7/2015 sửa đổi 1 số nội dung về thuế thu nhập cá nhân và thuế hộ kinh doanh

THÔNG TƯ SỐ: 111/2013/TT-BTC VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2013, đến nay đã có nhiều thay đổi bởi các thông tư ban hành cuối năm 2014 và năm 2015