0942 391 917 - 0964 79 97 79

Văn bản pháp luật thuế TNDN

CÔNG VĂN SỐ: 3951/CT-TTHT 29 THÁNG 04 NĂM 2016 V/V: CHÍNH SÁCH THUẾ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

CÔNG VĂN SỐ: 727/TCT-CS NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 2016 VỀ TIỀN LƯƠNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ: 26/VBHN-BTC HỢP NHẤT THÔNG TƯ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015

Hợp nhất các thông tư: Thông tư số 78/2014/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC Thông tư số 151/2014/TT-BTC Thông tư số 96/2015/TT-BTC

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 12/VBHN-BTC HỢP NHẤT CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

LUẬT SỐ: 14/VBHN-VPQH HỢP NHẤT CÁC LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NGÀY NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2014

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

THÔNG TƯ SỐ: 119/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN THUẾ TNDN, GTGT,... NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2014

Điểm neoSửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

THÔNG TƯ VỀ SỐ: 09/2015/TT-BTC VỀ CÁC GIAO DỊCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TIỀN MẶT

Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

THÔNG TƯ SỐ: 32/2013/TT-NHNN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương, thưởng, phụ cấp trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó.

THÔNG TƯ SỐ: 96/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 06/08/2015 sửa đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp