0942 391 917 - 0964 79 97 79

Văn bản pháp luật về hóa đơn

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 49/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 109/2013/NĐ-CP VỀ HOÁ ĐƠN

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

CÔNG VĂN SỐ:4164/CT – TTHT VỀ VIỆC GHI HÌNH THỨC THANH TOÁN TRÊN HOÁ ĐƠN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015

Tiêu thức “hình thức thanh toán\" là nội dung không bắt buộc trên hoá đơn, trường hợp Công ty khi tạo mẫu hoá đơn có tiêu thức này và phát sinh việc thanh toán thông qua cấn trừ công nợ thì khi lập hoá đơn Công ty có thể ghi tại chỉ tiêu hình thức thanh toán là “Cấn trừ công nợ”.

CÔNG VĂN SỐ: 4154/CT-TTHT V/V HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015

Căn cứ quy định trên, từ ngày 1/9/2014 khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại. Hóa đơn thương mại là căn cứ để làm thủ tục Hải quan và kê khai thuế theo quy định.

THÔNG TƯ SỐ: 10/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOÁ ĐƠN NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 109/2013/NĐ-CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOÁ ĐƠN, QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2013

Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn được quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng quy định tại các Nghị định đó để xử phạt.

THÔNG TƯ HỢP NHẤT SỐ: 17/VBHN-BTC VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Văn bản này được ban hành ngày 17/6/2015 hợp nhất các thông tư sau: Thông tư số 39/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ: 39/2014/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn các nội dung về phát hành, sử dụng, hủy bỏ hóa đơn và ban hành các biểu mẫu tham khảo và bắt buộc để thực hiện các giao dịch phát sinh liên quan đến hóa đơn