0942 391 917 - 0964 79 97 79

Mẫu báo cáo thực tập

Mẫu nhật ký thực tập

Kế toán khi thực tập tại các loại hình công ty khác nhau cần phải ghi nhật ký thực tập để phục vụ cho việc làm bài tập và báo cáo. Công ty Cổ phần Hợp Luật hướng dẫn cung cấp cho các bạn các mẫu nhật ký thực tập với 2 cách viết khác nhau để các bạn tham khảo.