0942 391 917 - 0964 79 97 79

MẪU 06/GTGT SẮP HẾT HẠN

Từ những ngày đầu tháng 12 tại các Chi Cục Thuế nhộn nhịp như ngày hội mẫu 06/GTGT, mặc dù không rơi vào thời hạn khai nộp thuế. 

1. Doanh nghiệp mới thành lập: Nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử dụng hóa đơn GTGT. Thông thường thủ tục này được thực hiện sau khi doanh nghiệp có giấy phép, con dấu, cùng với hồ sơ thuế ban đầu. Doanh nghiệp mới thành lập vào quý 4 năm 2015, đã nộp mẫu 06/GTGT thì cuối năm 2015 không phải nộp lại mẫu 06/GTGT mà được áp dụng phương pháp khấu trừ đến hết năm 2016, cuối năm 2016 DN tự xác định doanh thu để xác định lại phương pháp tính thuế GTGT cho chu kỳ m, nếu doanh thu dưới 1 tỷ, tiếp tục nộp mẫu 06/GTGT để được khấu trừ cho năm 2017, 2018.

2. Doanh nghiệp thành lập trong năm 2015, đã nộp mẫu 06/GTGT, đã có tờ khai thuế GTGT quý 3 trở về trước thì cuối năm 2015 DN xác định doanh thu, nếu dưới 1 tỷ thì nộp mẫu 06/GTGT để được khấu trừ cho chu kỳ mới: năm 2016, 2017.

Xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng

3. Doanh nghiệp đang hoạt động có chu kỳ xác định phương pháp tính thuế vào năm chẵn (chu kỳ 2 năm) có doanh thu quý 4 năm trước đến hết quý 3 năm 2015 dưới 1 tỷ đồng, nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT cho chu kỳ mới năm 2016, 2017

Việc nộp chậm hoặc không nộp khiến doanh nghiệp bị thiệt hại rất lớn: không được áp dụng phương pháp khấu trừ, hủy toàn bộ hóa đơn GTGT chưa sử dụng, phát hành hóa đơn bán hàng để sử dụng

4. Doanh nghiệp đang hoạt động, chưa hết chu kỳ xác định phương pháp tính thuế GTGT thì DN tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của năm 2015 trong năm 2016. Cuối năm 2016, DN tự xác định doanh thu quý 4 năm 2015 đến quý 3 năm 2016 (hoặc tháng 12 năm 2015 đến hết tháng 11 năm 2016), dưới 1 tỷ thì tiếp tục nộp mẫu 06/GTGT để được khấu trừ thuế cho chu kỳ tiếp theo: 2017, 2018.

Chú ý 1: đối với các trường hợp 2, 3, nếu DN có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì không phải nộp mẫu 06/GTGT, mà chu kỳ tiếp theo doanh nghiệp đương nhiên được khấu trừ thuế GTGT. Trường hợp hết chu kỳ mà DN không có nhu cầu khấu trừ, muốn chuyển sang thuế trực tiếp trên doanh thu thì nộp mẫu 06/GTGT để chuyển đổi phương pháp tính thuế cho chu kỳ mới 2016, 2017.

Chú ý 2: Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT là ngày 20/12. Ngày 20/12/2015  trùng vào ngày chủ nhật là ngày nghỉ, vì vậy doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất vào sáng ngày 19/12/2015.

Chú ý 3: Doanh nghiệp mới thành lập/DN hết chu kỳ thuế doanh thu dưới 1 tỷ mà quên không nộp mẫu 06, hoặc nộp mẫu 06 trễ hạn 20/12/2015, thì chu kỳ mới năm 2016, 2017, DN chuyển sang khai thuế trực tiếp, hủy hóa đơn GTGT, in và phát hành hóa đơn bán hàng. Như vậy, chỉ một sai sót nhỏ của bộ phận kế toán, có thể khiến doanh nghiệp chịu thiệt hại rất nặng nề.

Căn cứ pháp lý: 

Điều 12 VBHN số 16/VBHN-BTC. Phương pháp khấu trừ thuế

Điểm 7 Điều 11 vbhn SỐ 18/vbhn-btc : Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Phòng kế toán - Công ty Cổ Phần Hợp Luật

Trân trọng./.