0942 391 917 - 0964 79 97 79

TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN THUẾ CÒN HIỆU LỰC

Có rất nhiều văn bản thuế tuy nhiên văn bản nào còn hiệu lực, văn bản nào đã được sửa đổi, bổ sung và thông tư, nghị định nào thay đổi, đang là vấn đề của nhiều doanh nghiệp trong việc cập nhật và áp dụng vào hoạt động kinh doanh của mình. Hợp Luật xin tổng hợp danh sách các văn bản còn hiệu lực đến thời điểm hiện nay như sau:

QUY HOẠCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI HỒ CHÍ MINH

Đây là bản tổng hợp việc quy hoạch ngành nghề áp dụng riêng cho khu vực Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký các ngành nghề này tại Hồ Chí Minh có thể ghi chú \"không hoạt động tại trụ sở\" đối với những ngành nghề không cấp mới tại Hồ Chí Minh hoặc để ra nhanh giấy phép kinh doanh đối với những ngành nghề hạn chế cấp mới trong 1 số khu vực nhất định.

THÔNG TƯ SỐ: 20/2015/TT-BKHĐT VỀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NGÀY 01/12/2015

Thông tư này ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 23/2007/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2007

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

THÔNG TƯ SỐ: 08/2013/TT-BCT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA KHI ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2013

Nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP có quyền đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện quy định tại Phụ lục số 01 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá và các quy định của pháp luật có liên quan.

THÔNG TƯ SỐ: 16/2015/TT-BKHĐT VỀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2015

Thông tư này quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư; Biểu mẫu thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 118/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT ĐẦU TƯ 2014 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2015

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư; Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

LUẬT SỐ: 67/2014/QH13 LUẬT ĐẦU TƯ 2014 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.