0942 391 917 - 0964 79 97 79

TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ SỐ 20/TT-BKHĐT VÀ PHỤ LỤC VỀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. 2. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Điều 10. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

THÔNG BÁO MẤT CHÁY HỎNG HOÁ ĐƠN

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

MẪU BẢNG KÊ HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN 01/TNDN

Hàng hóa mua vào dưới 200.000 đồng, hàng hóa hộ kinh doanh cá thể, cá đơn cung ứng dịch vụ, cung cấp hàng hóa không có hóa đơn thì doanh nghiệp lập bảng kê 01/TNDN Kèm thông tư 78/2014/TT- BTC để tính vào chi phí

MẪU BIÊN BẢN THU HỒI CÁC LIÊN CỦA HÓA ĐƠN ÁP DỤNG KHI VIẾT SAI HÓA ĐƠN ĐÃ XÉ KHỎI CUỐN CHƯA KÊ KHAI

Mẫu này là mẫu tham khảo, tùy tình hình cụ thể doanh nghiệp có thể điều chỉnh mẫu cho phù hợp

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN VIẾT SAI TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY MÀ KHÔNG SAI MÃ SỐ THUẾ

Mẫu này là mẫu tham khảo, doanh nghiệp tùy tình hình cụ thể của công ty mà điều chỉnh các thông tin cho phù hợp

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN VIẾT SAI TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY MÀ KHÔNG SAI MÃ SỐ THUẾ

Mẫu này là mẫu tham khảo, doanh nghiệp tùy tình hình cụ thể của công ty mà điều chỉnh các thông tin cho phù hợp